CHINE ET TAIWAN 2014

CHINE ET TAIWAN 2014

Guangzhou

Guangzhou - Chine

Hualien - Taiwan

Hualien - Taiwan

Guangzhou - Chine

Guangzhou - Chine

Guangzhou - Chine

Guangzhou - Chine

Guangzhou - Chine

Guangzhou - Chine

Guangzhou - Chine

Taipei

Taipei - Taiwan

Taipei - Taiwan

Taipei - Taiwan

Hualien - Taiwan

Hualien - Taiwan

Hualien - Taiwan

Hualien - Taiwan

Hualien - Taiwan

Taroko park - Taiwan

Taroko park - Taiwan

Taroko park - Taiwan

Taroko park - Taiwan

Taroko park - Taiwan

Dali village - Taiwan

Taroko park - Taiwan

Jiji beach - Taiwan

Jiji beach - Taiwan

Jiji beach - Taiwan

Taipei - Taiwan

Taipei- Taiwan

Taipei Artist Village - Taiwan

Taipei - Taiwan

Taipei - Taiwan

Taipei - Taiwan

Taipei - Taiwan

Dernier repas - Taipei